Audit Official Portal

 UNIT AUDIT DALAM, UMP

 

 

Seksyen Akaun

1. Memastikan Penyata Kewangan memberi gambaran benar dan saksama.
2. Memastikan sistem kewangan mempunyai kawalan dalaman yang memuaskan.
3. Memastikan kutipan hasil dan pembayaran diurus mengikut peraturan dan undang-undang.
4. Menentukan kekukuhan, kesempurnaan dan kebolehpercayaan rekod-rekod dalam Sistem Perakaunan dan Sistem Kawalan Dalaman.