Audit Official Portal

INTERNAL AUDIT UNIT, UMP

 

 

Section ICT Management

1. Memastikan sistem perkomputeran telah dilaksanakan dengan cekap, teratur, berekonomi dan selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan serta mencapai objektif pembangunannya.
2. Memastikan kawalan dalaman, pematuhan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan serta memastikan Jabatan menyenggara dan mengemaskini rekod-rekod pengurusan ICT dengan teratur.
3. Mengenalpasti sama ada sistem teknologi maklumat melindungi keselamatan aset dan memastikan kesahihan data dan operasi dijalankan dengan sempurna dan berkesan bagi mencapai matlamat seta objektif organisasi.