Audit Official Portal

 UNIT AUDIT DALAM, UMP

 

 

Seksyen Pentadbiran

1. Memastikan kerja-kerja pentadbiran berjalan lancar.
2. Memastikan segala pembayaran mengikut tempoh yang ditetapkan.
3. Memastikan pengurusan pentadbiran diselenggara dengan baik.
4. Memastikan daftar surat menyurat direkodkan dan difailkan dengan sempurna.
5. Memantau dan menyelaras segala tempahan unuk keperluan Unit.
6. Mmemantau dan menyelaras pengurusan keselamatan, penyelenggaraan dan kebersihan pejabat.